نخستین آشنایی با فرهنگ غرب

نخستین آشنایی با فرهنگ غرب

قبل از پیدایش دولت صفویه، قزل باش ها به رهبری معنوی شیخ صفوی با غرب مراوده داشته اند.

بیشتر . . .

چیستی فرهنگ

چیستی فرهنگ

فرهنگ از دو راه برای انسان حاصل می شود؛ ابداع و اقتباس.

بیشتر . . .

مهمترین کارکرد فرهنگ

مهمترین کارکرد فرهنگ

فرهنگ شیوه زندگی معینی را در اختیار انسان قرار می دهد.

بیشتر . . .

اجزای فرهنگ

اجزای فرهنگ

باور ها، هنجار ها، ارزش ها و نماد ها اجزای چهارگانه فرهنگ می باشند.

بیشتر . . .

صاحبان خُردهِ فرهنگ

صاحبان خُردهِ فرهنگ

در تاریخ ایران جامعه به لحاظ فرهنگی به دو دستی همانند غربی و همانند ایرانیان گذشته تقسیم بندی می شده اند.

بیشتر . . .

مقاومت هویت اسلامی ایرانی

مقاومت هویت اسلامی ایرانی

امروز در ارتباط با رد و پذیرش غرب در خصوص هویت اسلامی و ایرانی همانند گذشته مقاومت می شود.

بیشتر . . .

خُرده فرهنگ چیست

خُرده فرهنگ چیست

عده ای که بیشتر با یکدیگر مرتبط بوده و بخشی از آداب فرنگیان را پذیرفتند و در زندگی به کار برده و با سایر افراد کاری ندارند خرده فرهنگ را شکل می دهند.

بیشتر . . .

علت پذیرفتن فرهنگ غرب

علت پذیرفتن فرهنگ غرب

اولین آشنایان و پذیرندگان برخی از عناصر فرهنگ غرب از فشار اجتماعی برخی از مردم ایران در امان می مانند.

بیشتر . . .

اقتدار معنوی در فرهنگ

اقتدار معنوی در فرهنگ

فرهنگ فقط با گفتگوی مستمر همگانی تا رسیدن به توافق اکثریت در ایران ایجاد خواهد شد.

بیشتر . . .

محصول و تغییر در فرهنگ

محصول و تغییر در فرهنگ

بسیاری از اشاعه فرهنگ غرب به صورت عملی و با محصول وارد فرهنگ ما شده است.

بیشتر . . .

خود مختاری فرهنگی

خود مختاری فرهنگی

خود مختاری فرهنگی به معنای این است که حتی ۵۰ میلیون از ۸۰ میلیون نفر ایرانی از یک الگوی خاص پیروی نمی کنند.

بیشتر . . .

دوگانگی اجتماعی در ایران

دوگانگی اجتماعی در ایران

با ایجاد دوگانگی اجتماعی، تقابل هر یک از طرفین به صف بندی اجتماعی تبدیل می شده است

بیشتر . . .