استاد قربان محمد آخوند اونق امام جمعه بندر ترکمن

استاد قربان محمد آخوند اونق امام جمعه بندر ترکمن

مسلمان نباید به مسلمان دیگر آزاد برساند.

مسلمان نباید مسلمان را به قتل برساند. اینکه مسلمانی جهان اسلام را بدنام کند از بدترین اعمال است.