اعتماد به دشمن

اعتماد به دشمن

سوریه کشوری امن و آرام و مردمانی سخت کوش داشت که تلاش می کردن تا کشوری آباد و زندگی خوبی داشته باشند ، نقشه شوم برای برهم زدن آرامش و آسایش مردم سوریه طراحی شد. تمام اقوام و مذاهب به هم افتادند.

سوریه