تعریف مخاطب در برندینگ

تعریف مخاطب در برندینگ

باید در خدمت یا کالا جایگاه مخاطب به درستی درک شود

باید در خدمت یا کالا جایگاه مخاطب به درستی درک شود