مخالف حق از اهل قبله کافر نیست

مخالف حق از اهل قبله کافر نیست

متکلمان و فقیهان معتقدند تکفیر احدی از اهل قبله جایز نیست

اهل قبله را نمی شود تکفیر کرد