نتیجه جهاد تکفیری در سوریه

نتیجه جهاد تکفیری در سوریه

آخوند یزدانی : قیاس سوریه در زمانی که ما رفتیم دیدیم با اکنون که داعش و تکفیریها بر آن مسلط شدند. یک نسل کشی تمام می باشد.

جهاد تکفیری